top of page

Bruk av tvang og makt

Tegning: Claus Bigum

Bruk av tvang og makt utgjør alltid en krenkelse!

Bedre Omsorg arbeider kontinuerlig med å forebygge/redusere bruk av tvang og makt så langt det er mulig. Vi fokuserer på å skape gode relasjoner og tilsvarende god dialog med tjenestemottaker som er viktige virkemidler for å unngå bruk av tvang og makt. I Bedre Omsorg arbeider vi kontinuerlig med de etiske dilemmaer som bruken av tvang og makt medfører. Det kreves en velutviklet etisk innlevelse og dømmekraft i hver enkelt situasjon hvor tvang og makt eventuelt skal brukes eller ikke brukes. Herunder er det ikke tilstrekkelig å kun følge regler. Det handler om å være oppmerksom på andres behov og være i stand til å sette seg inn i deres situasjon.

 

På den ene siden utgjør bruk av tvang og makt alltid en voldsom krenkelse i det tjenestemottaker får sin frihet innskrenket på en måte som er uhørt andre steder i samfunnet. Bruken av tvang og makt oppleves som ydmykende og er skambelagt. På den andre siden kan en tjenestemottaker, på grunn av sin sykdom, ha store vansker med å ivareta egne interesser. I slike tilfeller kan det være nødvendig for våre medarbeidere å forhindre at tjenestemottaker skader seg selv eller andre. Dersom en tjenestemottaker eksempelvis reagerer voldsomt og aggressivt overfor andre kan det anvendes tvang og makt dersom andre tilnærminger ikke fungerer.

 

Personalets væremåte overfor og holdninger til tjenestemottaker er av stor betydning for om situasjoner utvikler seg slik at bruk av tvang og makt er eneste utvei. Våre medarbeidere har stor grad av forståelse for hva som kan gjøres for å unngå at situasjoner eskalerer. Våre tjenestemottakere vil alltid bli behandlet med respekt, forståelse og anerkjennelse. En slik tilnærming vil i de fleste tilfeller forhindre atferd som tvinger frem bruk av tvang og makt.

 

Bedre Omsorg arbeider kontinuerlig sammen med våre medarbeidere for å bedre forståelsen for tjenestemottakers situasjon. Evnen til å leve seg inn andres situasjon og være oppmerksom på konkrete utfordringer er svært viktig. Vi legger til rette for kritisk ettertanke og omtanke som fokuserer på gode og mindre gode tilnærminger og rutiner.

Tilbake

bottom of page